Komplexné vedenie účtovnej evidencie

Spracujeme Vaše účtovníctvo v celom rozsahu v zmysle platnej legislatívy
 • prvotná kontrola správnosti účtovných dokladov
 • zúčtovanie všetkých predložených dokladov v sústave podvojného účtovníctva
 • spracovanie DPH
 • spracovanie príslušných hlásení (predaj alkoholu, INTRASTAT a pod.)
 • spracovanie daňového priznania a príslušných výkazov
 • vedenie evidencie dlhodobého majetku
Outsourcing ekonomických služieb
V prípade ak chcete Vašu spoločnosť v plnom rozsahu odbremeniť od všetkej účtovnej agendy a plne sa sústrediť na predmet svojho podnikania, zabezpečíme pre Vašu spoločnosť kompletné spracovanie všetkých ekonomických služieb, a to najmä:
 • prvotné spracovanie dokladov vrátane prebratia dokladov vo Vašej spoločnosti
 • vystavovanie odberateľských faktúr, kontrola ich úhrad, upomienkovanie
 • vedenie skladového hospodárstva
 • styk s úradmi
 • spracovanie úhrad dodávateľských faktúr a ostatných záväzkov
 • kompletné spracovanie účtovníctva počnúc prvotnou kontrolou dokladov,
  podaním daňového priznania a vložením príslušných dokladov do zbierky
  listín končiac
 • pravidelné výkazníctvo pre vedenie spoločnosti
 • ostatné ekonomické a účtovné poradenstvo v zmysle potrieb spoločnosti
Spätná rekonštrukcia účtovníctva a miezd
 • V prípade, ak nie ste spokojný so spracovaním účtovníctva, miezd a daňových priznaní za predchádzajúce obdobia, vykonáme kontrolu a v prípade potreby následnú rekonštrukciu Vášho účtovníctva, budeme Vás zastupovať voči dotknutým úradom za účelom nápravy vzniknutých nezrovnalostí.

Komplexné vedenie mzdovej evidencie

 • spracovanie mzdových kalkulácii pri výbere pracovníkov
 • spracovanie pracovných zmlúv
 • spracovanie vstupných podkladov pri nástupe do zamestnania
 • prihlásenie zamestnanca do poisťovní
 • spracovanie mzdovej agendy na základe podkladov spoločnosti
 • zasielanie mesačných a kvartálnych hlásení (poisťovne a daňový úrad)
 • príprava príkazov na úhradu
 • doručovanie výplatných pások k rukám zamestnancov, resp. zodpovednej osoby
 • vyhotovenie potvrdení na základe požiadaviek zamestnancov
 • spracovanie ročného zúčtovanie dani z príjmu a zdravotného poistenia
 • zastupovanie voči sociálnej poisťovni
 • zastupovanie voči zdravotným poisťovniam
 • zastupovanie voči príslušnému daňovému úradu
 • spracovanie ukončenia pracovného pomeru (výstupná dokumentácia, odhlásenie zamestnanca)

Korporátny servis

Našim klientom ponúkame kompletný servis a poradenstvo pre fungovanie ich spoločnosti. Našim cieľom je rýchlo a efektívne minimalizovať riziká spojené s podnikaním našich klientov. Vďaka našim odborníkom z oblasti práva, účtovníctva a verejného obstarávania dokážeme zabezpečiť na mieru šité služby.

 

Poradenstvo v začiatkoch podnikania

 • Chcete začať podnikať a neviete ako nato?
 • Neviete aká forma podnikania bude pre Vás najvýhodnejšia?
 • Poradíme Vám a pomôžeme pri začatí podnikania, vyberieme formu podnikania najvhodnejšiu pre Vaše podnikateľské zámery (a.s., s.r.o., živnosť, org.zložka… ), Zabezpečíme Vám všetky legislatívne náležitosti (registrácia spoločnosti na živnostenskom úrade, zápis do obchodného registra, registrácia na daňovom úrade, zdravotnej a sociálnej poisťovni atď.)

Založenie a registrácia spoločnosti

Radi Vám pomôžeme sprocesovať založenie spoločnosti rýchlo a efektívne, aby ste mohli čo najskôr začať Vaše podnikateľské aktivity. Naši odborníci Vám pomôžu zorientovať sa v problematike a odporučia Vám najvhodnejší biznis model.
Ďalej sa postaráme o administratívu spojenú s registráciou na Obchodnom registri a daňovom úrade, vybavíme pre vás potrebné povolenia. Zabezpečíme registráciu vašej firmy pre účely dane z príjmov a poradíme vám najvhodnejší model z pohľadu DPH. Na základe plnej moci vás budeme kompetentne zastupovať v komunikácii so všetkými inštitúciami a bankami.

Zabezpečenie zmien v obchodných spoločnostiach

Pre našich klientov zabezpečujeme aj zmeny v obchodných spoločnostiach. Tieto zmeny si vyžadujú najmä veľa trpezlivosti a skúseností. Flexibilne dokážeme s úradmi tieto zmeny vykomunikovať, zároveň zabezpečíme administratívu. Kompetentne vám poradíme ako najefektívnejšie a najjednoduchšie zmenu zrealizovať a zabezpečíme prípravu všetkých potrebných dokumentov.

Zmeny ktoré vieme zabezpečiť:

 • Zmena názvu, sídla, konateľov a iné zmeny
 • Zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti
 • Zmeny v personálnom obsadení vedenia spoločnosti a jej štatutárnych orgánov
 • Zmeny pri realizovaných transakciách, zlúčeniach a rozdeleniach spoločnosti
 • Akékoľvek iné zmeny v súvislosti s vašim podnikaním