Komplexné vedenie účtovnej evidencie

Spracujeme Vaše účtovníctvo v celom rozsahu v zmysle platnej legislatívy
 • prvotná kontrola správnosti účtovných dokladov
 • zúčtovanie všetkých predložených dokladov v sústave podvojného účtovníctva
 • spracovanie DPH
 • spracovanie príslušných hlásení (predaj alkoholu, INTRASTAT a pod.)
 • spracovanie daňového priznania a príslušných výkazov
 • vedenie evidencie dlhodobého majetku
Outsourcing ekonomických služieb
V prípade ak chcete Vašu spoločnosť v plnom rozsahu odbremeniť od všetkej účtovnej agendy a plne sa sústrediť na predmet svojho podnikania, zabezpečíme pre Vašu spoločnosť kompletné spracovanie všetkých ekonomických služieb, a to najmä:
 • prvotné spracovanie dokladov vrátane prebratia dokladov vo Vašej spoločnosti
 • vystavovanie odberateľských faktúr, kontrola ich úhrad, upomienkovanie
 • vedenie skladového hospodárstva
 • styk s úradmi
 • spracovanie úhrad dodávateľských faktúr a ostatných záväzkov
 • kompletné spracovanie účtovníctva počnúc prvotnou kontrolou dokladov,
  podaním daňového priznania a vložením príslušných dokladov do zbierky
  listín končiac
 • pravidelné výkazníctvo pre vedenie spoločnosti
 • ostatné ekonomické a účtovné poradenstvo v zmysle potrieb spoločnosti
Spätná rekonštrukcia účtovníctva a miezd
 • V prípade, ak nie ste spokojný so spracovaním účtovníctva, miezd a daňových priznaní za predchádzajúce obdobia, vykonáme kontrolu a v prípade potreby následnú rekonštrukciu Vášho účtovníctva, budeme Vás zastupovať voči dotknutým úradom za účelom nápravy vzniknutých nezrovnalostí.